Tietosi ovat turvassa. ToSandoo noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR).

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
ToSandoo, y-tunnus 2603899-8
Yhteystiedot:
Tanja Oikarinen
palvelut(at)tosandoo.fi

2. Rekisteröidyt
A) Olemassa olevat asiakkaat
B) Uutiskirjeen tilaajat
C) Kansainvälisesti sertifioidut Licensed Practitioner ja Licensed Master Practitioner of NLP -asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
A) Olemassa olevat asiakkaat: henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
B) Uutiskirjeen tilaajat: henkilötietoja käsitellään asiakkaan itsensä tilaaman uutiskirjeen perusteella
C) Licensed Practitioner ja Licensed Master Practitioner of NLP –asiakkaat: koulutusajankohtien ja valmistumispäivien rekisteröinti, todistusten tilaaminen

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
A) Olemassa olevat asiakkaat: asiakassuhteen hoitaminen, laskutus, tarjouspyyntöjen ja vahvistusten toimittaminen asiakkaalle
B) Uutiskirjeen tilaajat: palveluista ja muista ajankohtaisista asioista tiedottaminen satunnaisesti
C) Kansainvälisesti sertifioitujen Licensed Practitioner ja Licensed Master Practitioner of NLP –asiakkaiden koulutusajankohdat, valmistumispäivät ja todistupyynnöt EU:n ulkopuolelta

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Olemassa olevat asiakkaat:
Yhteystiedot
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero
• lisäksi organisaatioiden kohdalla myös y-tunnus
• lisäksi Licensed Practitioner ja Licensed Master Practitioner of NLP –asiakkailta myös syntymäpäivä

Asiaskastiedot
• tiedot ostetuista palveluista
• Kansainvälisesti sertifioitujen Licensed Practitioner ja Licensed Master Practitioner of NLP –asiakkaiden tiedot koulutusajankohdasta ja valmistumispäivästä

Uutiskirjeen tilaajat:

Yhteystiedot
• nimi
• sähköposti

Asiakastiedot
• uutiskirjeen tilaamisajankohta

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen palvelut(at)tosandoo.fi.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
A) Olemassa olevat asiakkaat: asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai verkkolomakkeen kautta
B) Uutiskirjeen tilaajat: asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
A) Olemassa olevat asiakkaat: tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin ToSandoon ulkopuolelle.
B) Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Uutiskirjeen tilaajille käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
• Mailchimp
Sopimuksessa palveluntarjoajan kanssa on huomioitu tietosuoja-asetus.
C) Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Licensed Practitioner ja Licensed Master Practitioner of NLP- asiakkaille käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
• The Society of NLP
Sopimuksessa palveluntarjoajan kanssa on huomioitu tietosuoja-asetus.

8. Käsittelyn kesto
A) Olemassa olevat asiakkaat: henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa, tai kirjanpitovelvollisuus sitä vaatii. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineistoa Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.
B) Uutiskirjeen tilaajat: rekisteröity pääsee poistumaan itse uutiskirjeen tilaajarekisteristä jokaisessa kirjeessä olevan linkin kautta, tai lähettämällä poistopyynnön palvelut(at)tosandoo.fi
C) Kansainvälisesti sertifioidut Licensed Practitioner ja Licensed Master Practitioner of NLP –asiakkaat: tietoja säilytetään toistaiseksi, tai kunnes henkilö haluaa itse poistua rekisteristä lähettämällä poistopyynnön palvelut(at)tosandoo.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (esim. perintätilanteet, uutiskirje, The Society of NLP), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
A) Olemassa olevat asiakkaat: henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
B) Uutiskirjeen tilaajat: tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla (Mailchimp).
C) Sertifioidut Licensed Practitioner ja Licensed Master Practitioner of NLP –asiakkaat: tietoja siirretään säännönmukaisesti The Society of NLP –organisaatiolle EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 

Kerro kaverille